Categorías Dret Civil

El procés monitori: cobrament de les factures impagades

Amb el procés monitori la Llei posa a disposició un procediment senzill per agilitzar el cobrament de les factures impagades evitant, en molts casos, arribar a un judici contradictori.

Es tracta d’un procediment creat per resoldre els problemes d’impagats entre empreses i professionals, utilitzat principalment per petits i mitjans empresaris, professionals i propietaris que reclamen un deute per part de la comunitat a la qual pertanyen.

Com començar un procés monitori?

Segons l’Article 812 de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, pot començar el procés monitori qualsevol professional que reclami el pagament d’un deute dinerari, vençut i exigible, i que pugui provar aquest deute a través de documentació acreditativa.

Cal, per tant, presentar una petició a l’Jutjat de Primera Instància de el domicili del deutor, indicant totes les dades personals de les parts interessades i l’explicació de com s’ha originat el deute.

Per començar el procediment, la petició haurà d’estar acompanyada per la documentació que acrediti el deute: factures, certificacions, albarans, pressupostos, cartes i fax, qualsevol altre document que provi l’existència del deute.

En quant de temps es resol un procés monitori?

Un cop confirmat per part del secretari judicial que els documents constitueixen prova del deute, es requereix al deutor el pagament de l’import en el termini de 20 dies o la presentació d’una oposició en què expliqui les raons per les quals no considera no deure deute reclamat. A partir d’aquest moment, poden verificar situacions diferents:

  • El deutor accepta pagar: quan s’acrediti el pagament el jutge tanca el procediment.
  • El deutor decideix no pagar i tampoc oposar-se: el procés monitori es tanca i es deriva a una situació d’execució i embargament. El jutge pot atorgar al deutor fins a 5 anys abans de procedir a l’embargament.
  • El deutor decideix no pagar i s’oposa a la petició: en aquest cas el procediment es transforma en judici verbal o ordinari (segons l’import reclamat).

Per aquesta raó, disposar d’un advocat civilista que hagi seguit el procés des del principi ens garanteix l’assessorament necessari per emprendre un procés judicial amb què recuperar el deute.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

  • Dret Hereditari

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna…

2 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l'hora d'enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic,…

3 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?

Els delictes contra la seguretat viària representen un dels tipus d'infraccions més comeses per tots…

5 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució…

5 mesos ago
  • Accidents de trànsit
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.

La indemnització per atropellament en un pas de zebra representa una quantitat econòmica susceptible de…

6 mesos ago
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER FUETADA CERVICAL → Tot el que has de saber.

La indemnització per fuetada cervical, constitueix, en contra del que podria semblar, un dels supòsits…

6 mesos ago

Esta web utiliza cookies