Dret Civil

Articles relacionats amb el dret civil: contractes privats, problemes amb béns mobles i immobles, drets i deures en relacions familiars, reclamació d’impagaments, etc.

Responsabilitat civil per danys

5.0 01 La responsabilitat civil per danys està regulada en l’article 1.902 del Codi civil, que indica que “El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”. És clar que, segons aquesta definició, qualsevol persona, al llarg de la seva vida, pot …

Responsabilitat civil per danys Read More »

Desnonament exprés

0.0 00 El desnonament exprés és la mesura més ràpida, i previsiblement efectiva, en el cas de impagament de la renda i resoldre el contracte de lloguer, si s’estableix en el mateix i amb solament interposar un requeriment judicial o notarial previ. El judici de desnonament per falta de pagament El judici de desnonament és …

Desnonament exprés Read More »

La reclamació per vicis ocults en una compravenda

5.0 01 La reclamació per vicis ocults en una compravenda es refereix principalment a aquelles deficiències, fallades o desperfectes dels quals el comprador no va ser informat i que, al poc temps, apareixen. Les reclamacions més freqüents estan relacionades amb la compravenda d’habitatges o de vehicles. En altres paraules, un vici ocult és un defecte …

La reclamació per vicis ocults en una compravenda Read More »

Dret d’usdefruit

3.7 03 L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé d’altri. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el seu amo. Pot usar-la i gaudir dels seus rendiments, encara que no està facultat per disposar lliurement d’ella. La propietat plena d’un bé alberga dos drets diferents: la nuda propietat i l’usdefruit. La …

Dret d’usdefruit Read More »

Scroll to Top