Dret Civil

Articles relacionats amb el dret civil: contractes privats, problemes amb béns mobles i immobles, drets i deures en relacions familiars, reclamació d’impagaments, etc.

Responsabilitat civil per danys

5 / 5 ( 1 vote ) La responsabilitat civil per danys està regulada en l’article 1.902 del Codi civil, que indica que “El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”. És clar que, segons aquesta definició, qualsevol persona, al llarg …

Responsabilitat civil per danys Read More »

Desnonament exprés

El desnonament exprés és la mesura més ràpida, i previsiblement efectiva, en el cas de impagament de la renda i resoldre el contracte de lloguer, si s’estableix en el mateix i amb solament interposar un requeriment judicial o notarial previ. El judici de desnonament per falta de pagament El judici de desnonament és un procediment …

Desnonament exprés Read More »

El patrimoni protegit del discapacitat

El patrimoni protegit és un conjunt de béns i drets aportats a títol gratuït, al que també s’afegeixen els seus fruits i rendiments, que es crea amb l’objectiu de satisfer les necessitats bàsiques d’una persona amb discapacitat. Es constitueix en escriptura pública o per mitjà de sentència judicial i implica una sèrie d’ajudes fiscals per a beneficiari …

El patrimoni protegit del discapacitat Read More »

Dret d’usdefruit

3.7 / 5 ( 3 votes ) L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé d’altri. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el seu amo. Pot usar-la i gaudir dels seus rendiments, encara que no està facultat per disposar lliurement d’ella. La propietat plena d’un bé alberga dos drets diferents: la …

Dret d’usdefruit Read More »

Scroll to Top