Causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat

Causas de la extinción y suspensión de la patria potestad
El Codi Civil espanyol estableix els motius pels quals els pares tutors d’un menor perden els drets sobre aquest. També un tribunal pot ordenar la suspensió dels drets quan hi hagi raons que ho justifiquin. Des del nostre despatx d’advocats a Barcelona expliquem les causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat.

Què és la pàtria potestat?

La pàtria potestat reuneix el conjunt de drets i obligacions que tenen els pares sobre els fills menors o no emancipats. D’aquesta manera s’estableixen els deures que s’han de complir per garantir el benestar dels fills.

Tots dos progenitors tenen la pàtria potestat compartida dels fills des del moment de la seva concepció. Les obligacions que sorgeixen d’aquesta són irrenunciables i es mantenen encara després d’un procés de divorci.

La pàtria potestat serà sempre en benefici dels fills. Assenyala l’obligació que tenen els pares o, si no, els tutors de garantir el benestar de el menor. És la seva obligació prestar tota l’atenció que mereixen per al seu desenvolupament personal. Proveir-los d’aliments, cures, protecció i formació integral.

A més, els que exerceixen aquest conjunt de drets i obligacions també han de representar als menors davant de qualsevol instància legal. L’administració dels béns de el menor també està sota la seva tutela.

La pàtria potestat s’estén fins després de complir la majoria d’edat quan es tracta d’una persona incapacitada.

Cal destacar que els progenitors sempre tindran obligacions amb els menors o majors incapacitats. Si no les compleixen se’ls pot exigir a través d’un jutjat.

Hi ha certes circumstàncies que poden portar a la pèrdua de la pàtria potestat dels fills. Les causes perquè això passi estan establertes en el Codi Civil espanyol. En aquest s’esmenten els motius pels quals s’extingeixen aquests drets. Però, també es poden perdre si un jutjat així ho determina.

Pròrroga de la pàtria potestat

La pàtria potestat es pot extingir o suspendre. Però també es pot prorrogar. Això succeeix en els casos en què es declari la incapacitat dels fills. Ens aquesta situació, els fills que no poden valer-se per si mateixos i tot després de complir 18 anys seguiran sota la custòdia dels pares.

Aquesta responsabilitat s’extingeix per la mort dels pares, cas en ha de passar a un tutor; per adopció del fill o per matrimoni.

Causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat

suspensión de la patria potestad
L’extinció i suspensió de la pàtria potestat implica la pèrdua dels drets sobre els fills menors o incapacitats. No obstant això, tots dos es donen sota diferents circumstància.

Si t’interessa saber tot sobre la pàtria potestat cal que coneguis les diferències entre la suspensió i extinció.

L’extinció de la pàtria potestat implica que la protecció sobre els fills ja no és necessària. En canvi la privació es refereix a aquelles situacions en les quals un jutge sentencia que els drets del progenitor queden suspesos.

És a dir, perquè ocorri la privació de la pàtria potestat s’han de donar certes circumstàncies que afectin el menor d’edat, o al major incapacitat. Perquè un jutge determini que aquesta mesura és necessària s’ha de comprovar que el comportament del progenitor afecta els interessos de l’tutelat.

Quan es tracta d’una separació o divorci, cap dels pares perd els drets sobre els seus fills. Llevat que així ho determini un jutge per les circumstàncies que acabem d’esmentar. El fet que els pares se separin no vol dir que hagi d’existir un distanciament entre aquests i els fills.

A l’existir algun dels casos anteriors els pares poden acordar de quina manera van a compartir la pàtria potestat dels fills menors. Si no aconsegueixen un conveni amb el qual estiguin satisfets, o si hi ha situacions que afecten els fills, llavors poden acudir a un jutjat. El jutge que s’encarregui ha de decidir en favor dels interessos de l’o els menors.

Quan s’extingeix la pàtria potestat

En el Codi Civil d’Espanya, entre els articles 169 a 171, estan especificats els motius pels quals queda extingida la pàtria potestat. Aquests són:

 • Mort o declaració de mort dels pares.
 • Emancipació.
 • Adopció del fill.

Extinció per mort o declaració de mort

La mort d’algun dels progenitors implica que la pàtria potestat dels fills quedi sota la responsabilitat de l’altre pare. En el cas que hagin mort els dos, quedaran a la cura d’un tutor.

Pel que fa a la declaració de mort, aquesta s’executa quan una persona té temps desapareguda sota certes circumstàncies. Aquesta s’ha de tramitar a través d’un judici ordinari.

La declaració de mort es dóna després de la desaparició d’una persona, per exemple, quan han passat 10 anys i no s’han tingut notícies sobre aquesta. Hi ha altres circumstàncies en què també es pot fer aquesta declaració.

Extinció de la pàtria potestat per emancipació

L’emancipació és una condició en la qual un jove major de 16 anys, però menor de 18 disposa dels seus béns i la seva persona. És a dir, adquireix independència i, per tant, s’extingeix la pàtria potestat.

Aquesta condició es pot adquirir a través d’una escriptura pública, per condició judicial quan el menor la sol·liciti o per matrimoni ..

Tot i que el menor obtingui l’emancipació encara necessitarà el consentiment dels seus pares o tutor al seu càrrec per a certes circumstàncies. Per exemple, no podrà demanar préstecs ni gravar mobles, disposar de béns que tinguin valor extraordinari, etc.

Adopció del fill

En el moment en què una família adopta un menor aquest es converteix en el seu fill per a tots els efectes. Per tant, des de llavors queda extint el vincle entre l’adoptat i la seva família natural.

Encara que hi ha alguns casos en què es pot mantenir la relació de l’menor amb els seus progenitors, la pàtria potestat recau sobre els que l’han adoptat.

Quan se suspèn la pàtria potestat

En el cas de la privació de la pàtria potestat ha d’existir la intervenció d’un jutjat. Hi ha diferents motius pels quals es pot suspendre aquest dret. A més, la decisió del jutge pot afectar un o els dos progenitors.

Les causes per privar algun dels pares dels seus drets sobre els fills inclouen maltractaments a el menor. També quan un dels progenitors hagi mort a mans de l’altre o quan hagi existit la intenció d’assassinar-.

La desatenció afectiva i les addiccions d’algun dels progenitors, que posin en risc la seguretat de el menor també són causals de suspensió.

Mitjançant sentència és possible la suspensió total o parcial de la pàtria potestat. Per prendre una mesura d’aquest tipus és necessari comprovar que el o els progenitors no han complert el seu deure de manera reiterada. A més la privació ha de ser beneficiosa per als fills. L’interès del o els menors sempre ha de prevaler.

Per exemple, si un dels pares ha desatès les seves obligacions afectives i econòmiques per molt temps o de manera reiterada, sense cap justificació, podria ser causal per suspendre els seus drets sobre el menor. Però abans, abans s’ha de comprovar que sigui beneficiós per a aquest.

Hi ha circumstàncies en què la relació del progenitor amb el menor és poca. No obstant això, pot haver mantingut contacte amb algun dels familiars que ha estat beneficiós per al fill o la filla.

Cada cas té les seves particularitats, pel que és necessari tenir l’assessoria d’un advocat de família. Aquest s’encarregarà de fer les valoracions de el cas i indicar quin és el millor camí a seguir.

Per quant de temps se suspèn la pàtria potestat

La suspensió temporal de la pàtria potestat no té un període específic. La durada dependrà de la causa que va provocar la privació de el dret.

Si el progenitor vol recuperar els seus drets llavors ha de comprovar que les circumstàncies han canviat. El jutge considera si és beneficiós o no per al menor revocar la suspensió. Hi ha casos en què no és possible tornar la pàtria potestat.

És possible recuperar els drets sobre els fills?

recuperación de la patria potestad
En funció del que hem esmentat fins ara, s’entén que hi ha situacions en què la restitució de la pàtria potestat és possible. No obstant això, per aconseguir-la cal considerar certs aspectes.

En primer lloc, cal tenir en compte l’interès de el menor. A l’igual que succeeix amb la privació, per a la restitució de el dret també cal avaluar com es beneficia el fill si el progenitor dels recupera.

Això vol dir que no serà suficient que les causes que hagin provocat la suspensió hagin cessat. Cal justificar els beneficis de el menor davant la restauració dels drets de l’o els progenitors.

Després cal tenir en compte si les causes que van motivar la suspensió han canviat. El comportament que tenia el progenitor i que va provocar la suspensió ha d’haver cessat i cal demostrar-ho.

Aquestes són les causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat. Si vols fer una consulta sobre aquest tema pots contactar-nos.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret de Familia
  solicitar la custodia compartida
  En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

  És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d'una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie...

  Close