Categorías Dret Laboral

Prestacions contributives

5 / 5 ( 1 vote )

Les prestacions contributives, són prestacions econòmiques i de durada indefinida (encara que no sempre), la concessió de la qual està generalment supeditada a una prèvia relació jurídica amb la Seguretat Social. Es troben en reserves especials que les empreses i els empleats construeixen per assegurar el seu benestar una vegada acabat un contracte laboral o en presentar-se algun tipus de necessitat greu durant el seu desenvolupament, sent aquestes un estalvi o una reserva econòmica a la qual tenen dret els treballadors contribuents i les persones que no han contribuït al sistema, però que per determinació de les lleis tenen accés a aquest tipus d’auxilis en casos determinats.

Què són les prestacions contributives i les no contributives?

Les prestacions no contributives són auxilis que es lliuren a persones que no han cotitzat mai o que no han complert amb el temps mínim exigit de contribució, però que demostren una situació expressa de necessitat, sent aquestes lliurades a persones que:

 • Viuen dins del territori Español, són residents o ciutadans legals.
 • Que no tinguin cap pensió contributiva al moment de sol·licitar s’estudiï el seu cas per atorgar un auxili econòmic, bé sigui per no haver cotitzat mai o per no tenir el temps necessari compliment per accedir a alguna pensió.
 • Que no tinguin i que puguin demostrar que no tenen ingressos suficients.

Aquestes pensions són en general lliurades per jubilació per a adults majors a 65 anys; per invalidesa a persones que demostrin que la seva minusvalidesa és almenys del 65% i per fill a càrrec menor de 18 anys o afectat per alguna minusvalidesa del 65% o major.

Quines són les prestacions contributives?

Les prestacions contributives per la seva banda, són aquelles que s’atorguen a persones que han complert cert temps d’estar contribuint l’els fons de Seguretat Social i a les quals tindran dret per diferents causes. Entre les prestacions contributives més importants estan:

 • Desocupació, que s’atorga a treballadors que per un o un altre motiu dels contemplats en la llei veuen reduït el seu horari i càrrega laboral a menys de les dues terceres parts del legal i que deixen de percebre un salari complet.
 • Les prestacions d’assistència sanitària i farmacèutiques, són les que garanteixen que totes les persones adscrites al sistema de Seguretat Social tinguin les condicions de salut i els serveis mèdics que requereixen perquè la seva integritat no es vegi atropellada, s’inclouen a més els serveis de rehabilitació i hospitalització perquè el treballador recuperi la seva salut per complet.
 • Incapacitats permanents i temporals: Són a les quals té dret un treballador quan per situacions de malaltia o accidents no poden continuar treballant , les temporals són per períodes determinats pel metge especialista i les permanents es donen quan un treballador no pot definitivament per invalidesa o malalties laborals terminals seguir amb la seva labor.
 • Les prestacions contributives de maternitat, són a les quals té dret tota nova mare, i correspon a un període màxim de 16 setmanes per a la mare per part, adopció o acolliment i el pare tindrà dret a gaudir de 4 setmanes màxim per acompanyar a la mare en el procés de recuperació i de condicionament.
0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

 • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució judicial del Tribunal Suprem obliga…

1 any ago
 • Accidents de trànsit

Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit

És normal no saber com reaccionar després de sofrir un contratemps amb el teu acte. A Garanley, com a despatx d'advocats a…

2 anys ago
 • Dret Laboral

Quins drets tenen les mares treballadores?

Les dones que esperen un fill o acaben de tenir-ho compten amb lleis que protegeixen la seva maternitat. Saps què…

2 anys ago
 • Dret de Familia

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d'una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie…

2 anys ago
 • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?

Al moment que sofrim un accident de trànsit, hem de tenir en compte que darrere dels danys hi ha una…

2 anys ago
 • Accidents de trànsit

Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena

Existeixen diversos tipus d'accidents en cadena i, després de tots i cadascun d'ells, és possible reclamar una indemnització per lesions…

2 anys ago

Esta web utiliza cookies