Prestacions contributives

Les prestacions contributives, són prestacions econòmiques i de durada indefinida (encara que no sempre), la concessió de la qual està generalment supeditada a una prèvia relació jurídica amb la Seguretat Social. Es troben en reserves especials que les empreses i els empleats construeixen per assegurar el seu benestar una vegada acabat un contracte laboral o en presentar-se algun tipus de necessitat greu durant el seu desenvolupament, sent aquestes un estalvi o una reserva econòmica a la qual tenen dret els treballadors contribuents i les persones que no han contribuït al sistema, però que per determinació de les lleis tenen accés a aquest tipus d’auxilis en casos determinats.

Què són les prestacions contributives i les no contributives?

Les prestacions no contributives són auxilis que es lliuren a persones que no han cotitzat mai o que no han complert amb el temps mínim exigit de contribució, però que demostren una situació expressa de necessitat, sent aquestes lliurades a persones que:

 • Viuen dins del territori Español, són residents o ciutadans legals.
 • Que no tinguin cap pensió contributiva al moment de sol·licitar s’estudiï el seu cas per atorgar un auxili econòmic, bé sigui per no haver cotitzat mai o per no tenir el temps necessari compliment per accedir a alguna pensió.
 • Que no tinguin i que puguin demostrar que no tenen ingressos suficients.

Aquestes pensions són en general lliurades per jubilació per a adults majors a 65 anys; per invalidesa a persones que demostrin que la seva minusvalidesa és almenys del 65% i per fill a càrrec menor de 18 anys o afectat per alguna minusvalidesa del 65% o major.

Quines són les prestacions contributives?

Les prestacions contributives per la seva banda, són aquelles que s’atorguen a persones que han complert cert temps d’estar contribuint l’els fons de Seguretat Social i a les quals tindran dret per diferents causes. Entre les prestacions contributives més importants estan:

 • Desocupació, que s’atorga a treballadors que per un o un altre motiu dels contemplats en la llei veuen reduït el seu horari i càrrega laboral a menys de les dues terceres parts del legal i que deixen de percebre un salari complet.
 • Les prestacions d’assistència sanitària i farmacèutiques, són les que garanteixen que totes les persones adscrites al sistema de Seguretat Social tinguin les condicions de salut i els serveis mèdics que requereixen perquè la seva integritat no es vegi atropellada, s’inclouen a més els serveis de rehabilitació i hospitalització perquè el treballador recuperi la seva salut per complet.
 • Incapacitats permanents i temporals: Són a les quals té dret un treballador quan per situacions de malaltia o accidents no poden continuar treballant , les temporals són per períodes determinats pel metge especialista i les permanents es donen quan un treballador no pot definitivament per invalidesa o malalties laborals terminals seguir amb la seva labor.
 • Les prestacions contributives de maternitat, són a les quals té dret tota nova mare, i correspon a un període màxim de 16 setmanes per a la mare per part, adopció o acolliment i el pare tindrà dret a gaudir de 4 setmanes màxim per acompanyar a la mare en el procés de recuperació i de condicionament.
0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Laboral
  L’acomiadament col·lectiu: què és i quins motius el causen

  L'acomiadament col·lectiu és una extinció de contractes de treball, fundada en motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció, quan afecta...

  Close