Accident de treball: tot el que has de saber …

Un accident de treball és el que li passa a el treballador durant la seva jornada laboral o bé en els desplaçaments de la feina a casa o de casa a la feina. Cal que hi hagi un nexe causal entre la lesió produïda i el treball exercit .


És probable que la definició “d’accident laboral” encara et sembli una mica genèrica, així que siguem una mica més concrets. En l’article 115.1 de la Llei de la Seguretat Social considera accidents de treball els següents:

 • Lesions corporals ocasionades pel treball realitzat per compte aliè.
 • Accidents “in itinere”.
 • Contratemps soferts com a conseqüència de l’exercici de càrrecs electius de caràcter sindical.
 • Malalties no professionals contretes per l’empleat al realitzar les seves tasques, sempre que aquestes fossin la causa exclusiva de la corresponent patologia.
 • Malalties patides amb anterioritat, que s’agreugin com a conseqüència de les lesions de l’accident en qüestió.
 • Sinistres ocorreguts durant actes de salvament, quan aquests es trobin relacionats amb el lloc de treball.
 • Accidents soferts en tasques diferents a les de el grup professional de l’treballador (en missió), executades en interès de al bon funcionament de l’empresa o en compliment d’ordres de l’empresari.
 • Imprudències professionals no temeràries.
 • Concurrència de culpabilitat civil o penal de l’empresari, company o un tercer, llevat que no hi hagi cap relació amb el treball.

Es presumeix, llevat de prova en contra, que són constitutives d’accident laboral les lesions sofertes pel treballador durant el temps i en el lloc habituals de l’activitat.

Queden exclosos de l’concepte els accidents esdevinguts per força major estranya a la feina i els ocorreguts quan hi hagi dol o imprudència temerària de l’empleat sinistrat.

Indemnització per accident laboral

La indemnització per accident laboral consta dels dies que estigui de baixa, les seqüeles resultants, invalidesa concurrent com a conseqüència de les lesions patides (en aquest cas es refereix a una prestació única que pot venir determinada pel corresponent conveni col·lectiu) i danys i perjudicis en general.

El treballador que pateix un accident de treball té tot el dret a reclamar per les seves lesions. La reclamació s’ha d’efectuar sempre contra l’empresari, també denominat empresari, si bé normalment aquest té coberta la seva actuació a través d’una companyia d’assegurances de responsabilitat civil.

En el cas dels accidents laborals conflueixen altres agents que intervenen en el procés, com poden ser la Inspecció de Treball o la pròpia Seguretat Social, sobretot en el cas que l’accident s’hagi produït per una manca dels requisits de seguretat legalment establerts.

En aquests casos, al costat de l’acció penal o civil que entauli el treballador, es desenvoluparà paral·lelament un expedient administratiu iniciat per la pròpia Inspecció de Treball o Seguretat Social que podrà desembocar en les sancions que contra l’empresari determina la legislació de prevenció de riscos laborals i restant legislació social complementària.

En qualsevol cas, l’elecció d’un advocat especialista en dret laboral és la millor opció, ja que en molts casos el treballador desconeix les possibilitats i els drets que es plantegen en aquests casos.

Després d’un accident de treball, l’empleat pot tenir dret a determinades indemnitzacions de la Seguretat Social i d’altres alienes a aquesta institució, com les que estableixen els respectius convenis col·lectius.

Queden emparats, per aquest tipus de sinistres, tots els assalariats (treballadors per compte d’altri), encara sense estar donats d’alta a la Seguretat Social i sense cotitzar prèviament. Els autònoms tenen l’opció de cotitzar per contingències professionals en la major part d’ocasions. Els TRADE (autònoms econòmicament dependents) estan obligats a fer-ho per aquest concepte.

Tipus d’indemnitzacions per accident de treball

Com saps, mensualment l’empresari cotitza a la Seguretat Social pels conceptes d’accident laboral i malaltia professional. Aquestes quantitats cobreixen els següents drets dels treballadors:

 • Assistència sanitària. Engloba el tractament, les intervencions i la rehabilitació necessària fins al complet restabliment de l’afectat. En definitiva, es tracta d’una reparació íntegra de el dany, que també pot incloure cirurgia plàstica i regeneradora, pròtesis, ortopèdia, implants dentals, despeses de desplaçament etc.
 • Incapacitat temporal. S’aplica als treballadors accidentats amb independència que l’empresari hagi complert o no les seves obligacions respecte a la Seguretat Social. A més, no cal haver cotitzat prèviament (no passa el mateix quan la baixa és per malaltia comuna o accident laboral). La quantia que es percep en el 75 per cent de la base reguladora, des del dia següent de l’accident.
 • Indemnització per mort. Es troba regulada en el precepte 177 de la Llei General de la Seguretat Social. El cònjuge vidu o el supervivent d’una parella de fet tenen dret a una indemnització de 6 mesos de la base reguladora del mes anterior a la defunció. Als orfes o ascendents dependents de la víctima els correspon només una mensualitat.
 • Incapacitat permanent. És la situació en què queda el treballador que, després d’haver sotmès a el corresponent tractament, es veu afectat de reduccions anatòmiques o funcionals greus susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que redueixen o anul·len per complet la seva capacitat laboral. Quan la incapacitat és permanent total, el beneficiari té dret a una indemnització equivalent a 40 mensualitats de la base reguladora. En cas d’incapacitat permanent absoluta, correspon una pensió vitalícia del 100 per cent de la base reguladora. Si ens trobem davant d’una gran invalidesa, a el treballador li correspon la pensió vitalícia incrementada amb un complement, per remunerar la persona encarregada d’atendre l’afectat.
 • Indemnització per lesió no invalidant. Es concedeix quan en un accident de treball l’afectat pateix lesions, deformitats o mutilacions que, sense ser invalidants, afecten la seva integritat física o li provoquen un perjudici funcional o estètic. La seva quantia es fixa per barem i, com és lògic, varia en funció de l’grau d’afectació de la víctima.
 • Indemnització per omissió de mesures de seguretat per part de l’empresari. Quan el treballador afectat no és responsable al 100 per cent de l’accident i es demostra que l’empresari no es va ocupar de complir les mesures de seguretat exigides legalment, el primer pot reclamar la indemnització oportuna a l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa.
 • Recàrrec. Les prestacions poden incrementar-se entre un 30 i un 50 per cent (percentatge a càrrec de l’empresa), quan l’empresari incompleix alguna mesura de seguretat i higiene en el treball. Aquest concepte t’ho expliquem a continuació.

El recàrrec en la indemnització per accident laboral

El recàrrec sobre les indemnitzacions d’accidents laborals no és més que una compensació a costa de l’empresari infractor, que rescabala al treballador d’una conducta especialment dolosa per part de l’ocupador.

Probablement hagis escoltat en alguna ocasió el terme llatí “restitutio in integrum”. Si ignores el seu significat, a continuació t’ho aclarim. És important entendre el seu abast, per comprendre també l’essència i funcionament del “recàrrec”.

La restitutio in integrum és una figura jurídica heretada de el dret romà, que significa “restitució per complet o completament”. El principi implica tornar les coses al seu estat anterior, tenint per no realitzats els actes que van provocar els canvis. Aquesta institució és una de les bases que justifiquen l’anomenat “recàrrec” per part de l’empresa, en les indemnitzacions per accidents de treball.

En què consisteix el recàrrec en les indemnitzacions per accidents de treball?

La Seguretat Social garanteix una sèrie de prestacions mínimes per a les persones que pateixen accidents laborals. No obstant, en cas de conducta especialment dolosa per part de l’ocupador, s’ha articulat una compensació extraordinària (recàrrec), per rescabalar aquesta actuació de l’empresa. L’objectiu de la mateixa és deixar la víctima en la mateixa situació que tenia abans de patir el sinistre.

El pagament del “recàrrec” és responsabilitat, per tant, de l’empresari infractor. Aquesta compensació incrementa totes les prestacions de el sistema de la Seguretat Social, implementades com a conseqüència de l’accident laboral. Els beneficiaris de la mateixa són el propi empleat, el seu cònjuge i fills.

Si vols reclamar el dret al ‘ “recàrrec” de prestacions per accident de treball a conseqüència de falta de mesures de seguretat, heu de tenir present el termini de prescripció de cinc anys a què se sotmet.

Requisits per a la compensació

Són imprescindibles, perquè pugui aprovar-se el “recàrrec”, les següents premisses:

 • Ha de produir-se un accident laboral o malaltia professional.
 • La víctima té dret a rebre prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
 • Hi ha un incompliment, per part de l’empresari, relacionat amb la prevenció de riscos laborals.
 • Relació de causalitat entre l’incompliment i les lesions sofertes per la víctima.

Quantia del “recàrrec”

La quantia del “recàrrec” oscil·la entre un 30 i un 50 per cent, havent de ser proporcional a la gravetat de les faltes i infraccions comeses per l’empresari (per exemple: a una infracció lleu li correspondria el 30 per cent, a una greu el 40 per cent ia una molt greu el 50 per cent de recàrrec).

El responsable exclusiu del pagament, com hem indicat anteriorment, és l’empresari que ha comès la infracció. Tingues en compte, a més, que hi ha una prohibició expressa d’assegurament d’aquest risc. No cap la responsabilitat subsidiària, encara que sí pot donar-se la solidària (treballs compartits per empreses en règim de subcontractes, per exemple).

Igualment, has de saber que el “recàrrec” és compatible amb altres indemnitzacions per responsabilitat civil i amb l’assegurança estipulat en el conveni col·lectiu.

D’altra banda, sempre resulta polèmica la idea de l’incompliment dolós, per part de l’empresari, com a requisit imprescindible perquè pugui fixar-se la compensació objecte d’aquest article. Una concurrència de culpes no seria suficient per poder-se aprovar el “recàrrec” ?. Un advocat especialista en indemnitzacions per accidents de treball et traurà d’aquest dubte i defensarà els teus drets davant l’ocupador i a les decisions que prengui la Seguretat Social.

Procediment de tramitació de l’expedient de “recàrrec”

El procediment es pot iniciar d’ofici, per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a instància de part o a iniciativa de la Inspecció de Treball. Es requereix una proposta sobre les circumstàncies concurrents, norma infringida, causes que motiven l’increment de les prestacions i el percentatge de el mateix que s’estimi convenient.

El procediment finalitza amb una resolució, en la qual s’estableix l’existència o no de mesures de seguretat social i, en cas d’aprovar el “recàrrec”, el percentatge d’increment que ha de córrer a càrrec de l’empresari.

Si ets un treballador víctima d’accident laboral, tingues present que estàs en el teu dret de reclamar la compensació, tot i que la Inspecció de Treball no hagués actuat contra l’empresa després del sinistre.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Laboral
  El suïcidi com a accident laboral

  En 1970, una sentència del Tribunal Suprem va acreditar, per primera vegada a Espanya, el nexe causal existent entre un...

  Close