L’accident laboral en el cas dels treballadors autònoms

accidente-in-itinere-autónomos

En els últims temps s’ha avançat en relació amb els accidents laborals dels treballadors per compte propi, encara que lluny queda encara l’equiparació total amb els empleats adscrits al Règim General de la Seguretat Social.


L’equiparació de les condicions de protecció dels treballadors autònoms amb les quals gaudeixen les persones assalariades és una vella reivindicació dels primers, que a dia d’avui segueix en el candelero. La veritat és que alguna cosa s’ha avançat sobre aquest tema. Si ets un treballador per compte propi ho saps bé, encara que això no significa ni molt menys que estigui tot fet. Encara queden molts aspectes per millorar fins a la igualtat total.

Protecció social en l’Estatut del Treball Autònom

La Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, té gran part de la culpa de les millores experimentades en relació amb la protecció social dels treballadors autònoms. Aquest text va introduir importants novetats: creació de la figura del treballador autònom econòmicament depenent (TRADE), possibilitat de cobrar prestació per desocupació (reivindicació històrica dels treballadors per compte propi), creació del Consell de Treball Autònom etc.

Els TRADE són aquells treballadors que realitzen una activitat econòmica o professional, amb caràcter habitual, personal i directa per a una persona física o jurídica. Són depenents econòmicament d’aquesta, per rebre de la mateixa el 75% o més dels seus ingressos totals per rendiments de treball, activitat econòmica o professional.

Si fas un cop d’ull al Títol IV de la citada llei, podràs comprovar que es refereix a la protecció social del treballador per compte propi. El dret a la Seguretat Social s’articula a través d’un règim específic (REPTA). La cotització en el mateix és obligatòria per als autònoms, segons les estipulacions que recull la Llei de la Seguretat Social.

L’acció protectora del REPTA inclou, entre altres aspectes, les prestacions econòmiques en les situacions d’incapacitat tempor

 

al, riscos durant l’embaràs o lactància, paternitat, maternitat, incapacitat permanent, jubilació, mort, supervivència i familiars per fill a càrrec, així com l’assistència sanitària en cas de maternitat, malaltia comuna o professional i accidents, siguin o no laborals.
Una altra novetat de calat de la LETA va ser l’obligatorietat de la cobertura d’incapacitat temporal per contingències comunes, segur que estàs al tant d’això. Així doncs i des de l’any 2008, tots els treballadors autònoms pertanyents al REPTA han d’assumir tal cobertura, que fins a aquest moment era voluntària.

Aquesta regla posseeix excepcions: quan existeix pluriactividad i el treballador realitza activitats diferents en altres règims de la Seguretat Social o en el cas de treballadors agraris del BOLET (Sistema Especial de Treballadors Agraris per Compte Propi).

Accidents de treball dels autònoms i TRADE

Actualment, la cobertura de les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) és, com a norma general, voluntària per als autònoms. No obstant això, els TRADE han d’afegir-la de forma preceptiva, igual que ocorre amb els treballadors per compte propi que realitzen activitats professionals amb major risc de sinistralitat.

Tingues en compte que el concepte d’accident laboral és diferent en treballadors assalariats, autònoms o TRADE. L’accident de treball de l’autònom és l’ocorregut com a conseqüència directa i immediata de la labor que realitza pel seu propi compte. Es tracta d’una definició més restringida que la corresponent als assalariats. A més, no es contempla l’accident “in itinere”(l’ocorregut en desplaçaments de casa al treball i al revés), com ocorre amb els treballadors per compte d’altri. Tampoc s’inclouen els motivats per força major estranya al treball o provocats per imprudència temerària de l’autònom.

L’exclusió dels accidents per desplaçament es deu al fet que en l’autònom conflueixen les figures de treballador i empresari. A causa d’aquesta circumstància, resulta pràcticament impossible establir uns horaris estables i uns desplaçaments habituals entre la llar i el lloc de treball. Aquests últims requisits resulten imprescindibles a l’hora de configurar l’accident laboral, per la qual cosa el legislador es va veure obligat a excloure al treballador per compte propi d’aquesta figura.

L’accident de treball d’un TRADE és aquella lesió soferta com a conseqüència de la seva activitat professional. Excepte prova en contrari, es presumeix que l’accident no és laboral si s’ha produït fora de l’activitat professional. En aquest cas sí es contempla l’accident “in itinere”.

Com pots comprovar, la definició d’accident laboral és més restrictiva per als autònoms que per als treballadors per compte d’altri i autònoms econòmicament depenents.

Cal dir, no obstant això, que als treballadors autònoms obligats a la cobertura per contingències AT/*EP, en raó al major risc de sinistralitat de la feina de casa, se’ls equipara als TRADE i els és aplicable, igualment, el concepte d’accident laboral establert per a aquests últims.

El REPTA, des de la seva creació per Decret 2530/1970 i fins a 2008, va considerar conjuntament les contingències comunes i professionals. No obstant això, aquest règim especial ha estat objecte de diverses ampliacions quant a la protecció social dels autònoms, per tractar d’equiparar aquesta a la dels treballadors del Règim General de la Seguretat Social. Encara que en la LETA segueix prevalent la voluntarietat referent a la cobertura de les contingències professionals, aquest text legal, amb cert ànim de canviar la situació, recull un mandat al govern, perquè determini de forma diàfana les activitats professionals, realitzades per autònoms, que presenten major risc de sinistralitat i en les quals seria obligatòria la cobertura per contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

A dia d’avui, per tant, no tots els autònoms gaudeixen de la cobertura per accidents laborals i als quals sí ho fan se’ls aplica un concepte molt més restrictiu (respecte a treballadors per compte d’altri). És cert, la protecció social dels treballadors per compte propi ha millorat en els últims temps. No obstant això, lluny queda encara l’equiparació total. El temps dirà si aquesta idea és o no una entelèquia.

En Garanley Advocats t’esperem per orientar-te sobre qualsevol assumpte relacionat amb l‘àmbit del dret laboral. No dubtis a contactar-nos si ets autònom i desitges aclarir qüestions entorn de cotitzacions, protecció etc.

5/5 (1 Review)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top
    More in Dret Laboral
    Advocats especialistes en incapacitat i invalidesa laboral a Barcelona

    Com advocats experts en tramitar incapacitats laborals t'ajudarem a que es reconegui la teva malaltia i aconsegueixis millorar la teva...

    Close