Categorías Dret Civil

Responsabilitat civil per danys

5 / 5 ( 1 vote )

La responsabilitat civil per danys està regulada en l’article 1.902 del Codi civil, que indica que “El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”.


És clar que, segons aquesta definició, qualsevol persona, al llarg de la seva vida, pot causar dany a una altra, sigui de forma voluntària o bé per negligència o omissió en l’empleno dels seus deures o obligacions.

Aquestes obligacions es creen arran d’un contracte o de forma independent als acords entre les parts. En aquest cas l’origen de l’obligació és el dany ocasionat.

Responsabilitat civil: contractual i extra contractual

Trobem exemples de responsabilitat civil originada per contracte en les professions liberals. Podria ser el cas d’un metge que no ha pogut sanar a un pacient malgrat haver actuat de la manera correcta i amb l’esforç necessari.

Perquè el metge en l’exemple sigui legalment responsable del dany ocasionat, és necessari provar que va actuar amb negligència i va haver-hi mala praxi.

Un altre cas pot ser el d’un arquitecte que no lliura els plànols que se li havia comissionat, incomplint així les obligacions contractuals.

D’altra banda, es parla de responsabilitat extra contractual quan neix d’una acció il·lícita intencional o deguda a negligència. En aquests casos pot ser que derivi també en responsabilitat penal.

Veiem llavors que, el perjudici causat a una altra persona no sempre té origen d’una actuació voluntària o demostrable i l’única manera d’evitar la responsabilitat és demostrar que hi ha hagut una causa fortuïta. És el cas típic de la responsabilitat civil del segur de vehicles a motor.

Les sancions per responsabilitat civil no preveuen multes, inhabilitació o reclusió, com en el cas de la responsabilitat penal, sempre que el responsable provi que el seu incompliment es va deure a un cas fortuït o de força major.

Responsabilitat civil: com tutelar-se

La contractació d’un segur de responsabilitat civil permet a les persones d’exercir les seves activitats sense el temor que les seves actuacions puguin posar-les en la situació de perdre el seu patrimoni per compensar els danys ocasionats.

Amb aquest tipus d’assegurances, el pagament de les indemnitzacions derivades de reclamacions d’un tercer per responsabilitat de l’assegurat, es traslladen a la companyia asseguradora, que se substitueix a la persona física o empresa responsable legalment enfront del tercer, i assumeix el pagament de les indemnitzacions.

Si té algun problema on li involucrin en una responsabilitat civil, el millor que pot fer és posar-se en contacte amb un advocat especialista en dret civil.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució judicial del Tribunal Suprem obliga…

1 any ago
  • Accidents de trànsit

Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit

És normal no saber com reaccionar després de sofrir un contratemps amb el teu acte. A Garanley, com a despatx d'advocats a…

2 anys ago
  • Dret Laboral

Quins drets tenen les mares treballadores?

Les dones que esperen un fill o acaben de tenir-ho compten amb lleis que protegeixen la seva maternitat. Saps què…

2 anys ago
  • Dret de Familia

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d'una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie…

2 anys ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?

Al moment que sofrim un accident de trànsit, hem de tenir en compte que darrere dels danys hi ha una…

2 anys ago
  • Accidents de trànsit

Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena

Existeixen diversos tipus d'accidents en cadena i, després de tots i cadascun d'ells, és possible reclamar una indemnització per lesions…

2 anys ago

Esta web utiliza cookies