La reclamació per vicis ocults en una compravenda

La reclamació per vicis ocults en una compravenda es refereix principalment a aquelles deficiències, fallades o desperfectes dels quals el comprador no va ser informat i que, al poc temps, apareixen. Les reclamacions més freqüents estan relacionades amb la compravenda d’habitatges o de vehicles.

En altres paraules, un vici ocult és un defecte ocult que, per poder reclamar, ha d’aparèixer en un determinat termini de temps des que es va produir la venda. Si es detecta la fallada o defecte dins del termini legal, el comprador tindrà dret a exigir al venedor la seva reparació.

Reclamació per vicis ocults en habitatge

Posem per exemple que hem adquirit un habitatge de segona mà, en aparença en bon estat i, als pocs mesos, descobrim que té goteres i això obliga a una reparació total de la teulada o que comencen a fallar les canonades i el lampista ens diu que, per temps i ús, caldria canviar tota la instal·lació. Són el que es denominen, en termes jurídics, els vicis ocults d’una compravenda. Lògicament, ha de tractar-se de defectes que comportin un risc per als ocupants i que, si ho hagués sabut, l’ara propietari no l’hagués adquirit o, almenys, no al preu fixat.

En el cas dels habitatges, els vicis ocults solen ser defectes de construcció –per exemple, si s’han utilitzat materials de baixa qualitat-. Defectes que no solament afecten als habitatges nous, també les de segona mà poden amagar-los i sortir a relluir temps després de realitzar-se la compravenda. Entre els vicis ocults més comuns s’inclouen els problemes de canonades, esquerdes grans en les parets, despreniment de maons, humitats i filtracions i col·locació de col·lectors defectuosos.

Quan es tracta d’un habitatge nou serà el promotor o constructor l’encarregat d’esmenar les deficiències, tal com estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació, Llei 38/1999. El venedor serà el responsable dels danys materials que afecten als elements estructurals i el termini de reclamació és de deu anys. Es redueix a tres quan els vicis ocults afecten als elements constructius o instal·lacions. I a un any per defectes d’acabat (pintura, goteres…).

Reclamació per vicis ocults en vehicle

La compravenda de vehicles també és objecte de vicis ocults, entenent-se com un greu defecte que afecta al seu funcionament i seguretat, com per exemple una avaria important del motor. Un defecte, imperceptible a primera vista, que no solament afecta al seu ús, sinó també al seu valor, per la qual cosa el comprador o no ho hagués adquirit o ho hagués fet a un preu molt menor. En aquest cas, des del lliurament de les claus del cotxe, tenim un termini de 6 mesos per reclamar i exigir que el venedor esmeni els defectes. Vicis ocults que poden estar presents en els cotxes nous –per exemple, per un defecte de fabricació- i en els de segona mà (en aquest cas és aconsellable, abans d’adquirir-ho, sol·licitar la seva revi

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top
    More in Dret Civil
    Dret d’usdefruit

    L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé d’altri. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el...

    Close