Coneix els processos judicials civils

Conoce los procesos judiciales civiles

Conoce los procesos judiciales civiles

En temes de dret es pot tenir una mica de desinformació per no saber la terminologia. En aquesta ocasió des del nostre despatx d’advocats a Barcelona et parlarem de procediments particulars. Coneix els processos judicials civils, sabem que la llei civil tens moltes àrees i aquí explicarem més del tema.

Llei d’Enjudiciament Civil

Les lleis d’enjudiciament civil compten amb dos criteris que determinen els tipus de judicis que s’han d’aplicar segons la situació. Un d’ells és la matèria o l’àrea de què es tracti el cas. Ja que pot ser laboral, familiar, etc.

Mentre que l’altre criteri va més enfocat a la quantitat monetària d’una reclamació. De la mateixa manera al seu torn es divideix en diferents tipus de procediments a nivell judicial. Aquestes presenten especificacions d’acord amb els assumptes amb els quals es relacionen.

Per a aquests casos en particular és millor comptar amb un advocat civilista a Barcelona. Aquest és especialista en el tema i pot brindar-te suport i assessoria.

Quatre tipus de processos judicials civils

Els procediments judicials civils es divideixen en quatre tipus. Aquí t’explicarem amb més detall els casos en què s’aplica cada un i el procediment que s’ha de dur.

Judici ordinari

El judici ordinari compta amb certes particularitats. Doncs aquest es pot desenvolupar en casos específics de demandes com:

 • Una demanda relativa, sobretot en els casos relacionats amb els drets honorífics d’una persona.
 • Cerca per defensar coses com la intimitat i l’honor d’una persona. A més de tots els drets fonamentals, llevat dels casos de rectificació
 • Impugnaciones en l’àrea d’acord socials. Generalment relacionats amb juntes generals de socis o organismes dedicats a les activitats mercantils i administració.
 • Demandes establertes a nivell de propietat industrial. Ja sigui per robatori, furt i temes relacionats amb la propietat intel·lectual d’una empresa. Els judicis ordinaris tenen cabuda en aquesta àrea només si no es tracta de procediments en els quals l’interès només és el reclam d’una suma.
 • Accions relacionades amb el retracte en qualsevol dels seus tipus.
 • Discussió per part de les condicions establertes en una contractació ..
 • Temes d’arrendament ja sigui d’immobles o béns a excepció dels desnonaments per impagament.
 • Reclamaciones monetarias que superen los 6000 euros.

El procediment

El procés s’inicia un cop interposada la demanda segons el cas. No cal dir que la mateixa ha d’estar fonamentada. Amb la participació de l’advocat i procurador s’emet una notificació d’acceptació de el cas.

Es procedeix a cridar els involucrats per intentar arribar a un acord de conciliació. Si això no és possible, s’han de presentar proves de la situació que exposa cada un. El jutge és qui atorgarà la sentència i les dues parts han de acatar-la.

Juicio verbal

Judici verbal

El judici verbal té cabuda en casos de:

 • Recuperació d’una possessió un immoble o bé impagament. Això inclou les rendes, certes quantitats en l’arrendament o finalització d’un contracte relacionat amb el tema.
 • Cerca de recuperació d’un bé que va ser cedit en condicions precàries per part de l’amo.
 • Sol·licituds per atorgaments de béns o immobles heretats en cas de no estar sent utilitzats per ningú.
 • Protecció de tinença d’un bé que sigui pertorbat el gaudi per un temps establert.
 • Cancel·lació d’obres, demolicions de columnes, arbres, edificis o qualsevol altre que pugui produir algun dany a la persona que demanda.
 • Demandes per part de propietaris d’algun bé en el cas que se li estiguin violant els seus drets d’ús o el pertorbin d’alguna manera.
 • Sol·licituds de pensions alimentàries per mitjà de disposicions legals.
 • Peticions d’algun tipus de rectificació que sigui directament relacionada amb fets de caràcter inexacte que resultin perjudicials.
 • Incompliment de contracte de venda per part de el comprador d’un immoble o bé.
 • Reclams monetaris que no superin els 6.000 euros i no tinguin a veure amb els casos abans esmentats.

Procediment

Per començar el procediment ha d’haver primer una demanda imposada. Aquesta ha de ser revisada per part de les autoritats competents. S’avaluaran les proves i al·legacions explicades, per després notificar si la mateixa és procedent o no.

Si la mateixa és acceptada se li notifica a ambdues parts i són citats a el judici oral. Es recomana disposar d’un advocat i procurador si la suma de la quantia supera els 2.000 euros.

En la celebració de judici s’han de presentar les proves. Si el demandat no hi assisteix es considera rebel·lia. Si el demandant no es presenta es creurà que el mateix ha desistit. La sentència és dictaminada per un jutge tenint en compte els al·legats d’ambdues parts. Aquestes hauran d’acatar la decisió.

Judici monitori

Aquest és dut a terme només en els casos en què hi ha un deute i hi ha documentació que ho comprovi. La mateixa pot ser qualsevol tipus de suport sempre que tingui la signatura de qui ha o algun segell que ho avali.

Són admesos els suports electrònics, certificacions, factures i albarans de lliurament. També s’aplica en reclamacions per part de despeses comunes.

Com és el procediment?

Aquest es realitza per mitjà d’una petició. En ella el qual reclama ha d’establir les seves dades, els de el deutor, la quantitat del deute i el document que l’avala. El jutjat dóna un termini de 20 dies per respondre.

En cas de no fer-ho es embarguen béns com a forma de pagament. Si el deutor s’oposa de presentar el document per escrit.

Judici canviari

Aquest tipus de judici només és aplicat per als casos de cobraments en de lletres de canvi, pagaràs o xecs.

El procediment

Aquest tipus de judici només és aplicat per als casos de cobraments en de lletres de canvi, pagaràs o xecs.

El deutor pot presentar una apel·lació si la lletra de el document no és seva o es va signar sense autorització.

Els processos judicials civils poden ser una mica complexos. Sobretot si no es compta amb l’assessoria correcta. Buscar ajuda per part d’un advocat civilista cal. Per això des del nostre despatx t’oferim els millors serveis, contacta’ns.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Causas de nulidad del matrimonio civil en España
  Causes de nul·litat de matrimoni civil a Espanya.

  La unió entre dues persones amb drets i obligacions sota la legislació de país té certs paràmetres que han de...

  Close