Què és un poder preventiu per al cas d’incapacitat?

Un poder preventiu és un document notarial, pel qual una persona (poderdant) designa a una altra (apoderat), perquè li representi i defensi els seus interessos en cas de perdre la capacitat per manifestar la seva voluntat.


Un poder preventiu per al cas d’incapacitat és un document públic autoritzat per un notari, que permet a una persona, física o jurídica, designar a una altra perquè li representi en determinats actes jurídics, cas de sofrir un fet incapacitant. Aquest tipus de poders s’ha incrementat substancialment durant els últims anys al nostre país. Pel que sembla, els ciutadans comencen a entendre la importància d’assegurar-se la defensa futura dels seus interessos, en cas de perdre la capacitat per manifestar la seva voluntat.

T’has plantejat alguna vegada realitzar un poder preventiu per assegurar els teus interessos, cas de sofrir algun tipus d’incapacitat en el futur?. Si la resposta és negativa, no et preocupis. No deixa de ser sorprenent la poca precaució que tots tenim respecte a aquesta qüestió. A més, existeix un desconeixement generalitzat sobre el tema. Potser, el més usual sigui preguntar-nos pel testament vital, però només en moments puntuals de la nostra existència. Gràcies als avanços mèdics, l’esperança de vida ha augmentat considerablement en les últimes dècades. Com a conseqüència d’aquest fet, existeixen moltes probabilitats d’arribar a vells, però també de patir malalties pròpies d’aquestes edats i que poden desembocar en algun tipus d’incapacitat.

Tal vegada coneguis casos propers de persones amb edat avançada que han quedat incapaces. Quan no existeix un poder preventiu, ha de procedir-se a sol·licitar la declaració d’incapacitat i el nomenament d’un tutor, a través del corresponent procés judicial. En moltes ocasions, aquest procediment és d’obligat compliment, per exemple, quan es tracta de vendre un immoble. En aquest cas, a més, el tutor precisa una autorització judicial.

Per fortuna, existeixen diverses eines legals, que poden evitar situacions com la descrita en el paràgraf anterior. D’aquesta forma, qualsevol persona pot prendre decisions sobre els seus interessos, quan és perfectament capaç, davant una hipotètica i futura situació d’incapacitat. El poder preventiu és un d’aquests instruments que la llei posa al nostre abast i que et descrivim a continuació.

Concepte, regulació i requisits

Com ja saps, el poder preventiu és un document en el qual consta l’autorització d’una persona a una altra, per intervenir en certs negocis jurídics, assortint els seus efectes en la primera. El representant ha d’acreditar la seva qualitat d’apoderat, mitjançant una còpia autoritzada del poder que li haurà lliurat el poderdant.

D’aquesta manera, qui atorga el poder preventiu s’assegura que serà la persona designada per ell, i no una altra, la que li representi en cas de produir-se una pèrdua de la capacitat per exercir drets o complir obligacions.

El gran avantatge del poder preventiu és que possibilita la gestió del patrimoni de la persona incapaç, sense haver de recórrer a els procediments d’incapacitació judicial. El poder quedarà extingit per resolució judicial dictada en constituir-se tutela, o després i a iniciativa del tutor.

El poder preventiu ha de redactar-se i autoritzar-se per notari, a més de constar en escriptura pública. En aquesta s’assenyalarà el nom del representant i les facultats que podran exercitar-se.

El Codi Civil espanyol contempla el poder com a eina pròpia del contracte de mandat, en el qual es troba gran part de la seva regulació.

La Llei 41/2003, de 18 de novembre, de Protecció Patrimonial de les Persones amb Discapacitat, va modificar el precepte 1732 del Codi Civil, eliminant la referència a la incapacitat com a causa d’extinció del mandat i obrint les portes als poders preventius.

Per la seva banda, la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil Català va una mica més enllà i regula els poders preventius al costat de la tutela. Concretament, el precepte 222-2 (Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat) estableix: “1.- No cal posar en tutela a les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no poden governar-se per si mateixes, si a aquest efecte han nomenat a un apoderat en escriptura pública perquè cuidi dels seus interessos”.

Quant als requisits, si ets major d’edat i estàs en possessió de les teves facultats mentals, pots dirigir-te al notari amb el teu DNI i atorgar a un altre la facultat de representar-te. Es tracta d’un acte de caràcter unilateral, per la qual cosa no és necessària l’autorització ni la presència de la persona que has triat.

Pots anul·lar o revocar el poder a qualsevol moment i davant notari. L’atorgament té un preu que oscil·la entre els 25 i els 50 euros.

Tipus de poders preventius

Els poders notarials en general i, els preventius en particular, es divideixen en dos grans grups:

Generals

El poderdant atorga facultats que permeten actuar amb caràcter general. Aquestes facultats han de quedar especificades en el poder. Els més usuals són: el poder general pròpiament dit, el poder per a plets o el poder per administrar béns.

Especials

Els poders especials faculten a l’apoderat per a un tipus de negoci jurídic concret.

A més, existeixen altres dos poders preventius:

 • El poder preventiu en sentit estricte. En aquest cas, l’apoderat només pot actuar des del moment en el qual el representant sofreix la incapacitat prevista en el document.
 • El poder preventiu amb subsistència d’efectes en cas d’incapacitat. És més habitual que l’anterior. El poder subsisteix una vegada produïda la incapacitat del poderdant i no cal esperar a aquest moment perquè el representant faci ús del mateix. No en va, pot desplegar-se des del moment de l’atorgament o des de la data que s’indiqui.

Altres figures legals anàlogues

Existeixen altres mecanismes legals perquè les persones puguin anticipar la seva voluntat, en previsió d’hipotètiques incapacitats que impedeixin expressar-la en el futur. L’autotutela i el document de voluntats anticipades són els més usuals. Tenen punts en comú amb el poder preventiu, però també moltes diferències. En qualsevol cas, seran objecte d’un altre espai en el nostre blog.

Si encara et queden interrogants i dubtes entorn de la figura dels poders preventius, no dubtis a consultar amb un advocat expert en la matèria. Creïs que existeix un desconeixement social generalitzat sobre aquesta eina legal?. Esperem els teus comentaris.

5/5 (1 Review)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Parelles de fet: drets i obligacions

  Fa anys que va néixer la regulació sobre parelles de fet a Catalunya. Cada vegada són més les persones que...

  Close