Categorías Dret Civil

Què és l’emancipació?

5 / 5 ( 1 vote )

Basant-nos en una definició senzilla, podem dir que s’entén per emancipació quan el fill, major de 16 anys, viu de forma independent amb el consentiment dels seus pares. L’ordenament jurídic espanyol regula els supòsits pels quals es pot sol·licitar i atorgar l’emancipació d’un menor de 18 anys, així com els efectes d’aquest acte jurídic. Anem a veure-ho més detingudament.

Emancipació abans dels 18 anys

No és una de les situacions jurídiques més habituals al nostre país, però la llei sí contempla la possibilitat que un major de 16 -i menor de 18 anys- pugui emancipar-se. El jutge podrà concedir l’emancipació dels fills majors de 16 anys quan aquests ho sol·licitin, i prèvia celebració d’una audiència amb els progenitors.

L’emancipació pot sol·licitar-se, tal com recull el Codi Civil, quan qui exerceix la pàtria potestat es casa de nou o conviu amb una altra persona, quan els pares viuen separats o quan concorri qualsevol causa que entorpeixi greument l’exercici de la pàtria potestat.

Perquè es produeixi l’emancipació per part de qui exerceix la pàtria potestat d’un menor d’edat, és necessari que aquest tingui 16 anys complerts i la consenti. Ha d’atorgar-se en escriptura pública davant notari o compareixent davant el jutge encarregat del Registre Civil. La concessió de l’emancipació ha d’inscriure’s en el Registre Civil.

L’emancipació extingeix la pàtria potestat i permet al menor disposar de la seva persona i els seus béns com si fos major, no obstant això aquesta majoria d’edat avançada té les seves limitacions, ja que, per exemple, no podrà sol·licitar un préstec o hipoteca, ni gravar o alienar béns immobles, establiments mercantils o industrials ni béns d’extraordinari valor sense previ consentiment dels seus pares.

Un altre dels motius d’emancipació que inclou el Codi Civil és per matrimoni del menor. En aquest cas, si el cònjuge és major de 18 anys, serà suficient amb que tots dos donin el seu consentiment.

Si els dos cònjuges són menors d’edat, en aquest cas serà necessari el consentiment dels pares o dels tutors legals. Precisament, aquest últim supòsit és el principal motiu pel qual, al nostre país, se sol·licita l’emancipació.

Una vegada concedida, l’emancipació no podrà ser revocada. És una situació jurídica que comporta els seus efectes i, per tant, abans de sol·licitar-la, convé comptar amb l’assessorament d’un advocat expert en la matèria, per resoldre qualsevol dubte i evitar futurs contratemps.

Motius regulats en el Codi Civil per a l’emancipació

  • majoria d’edat
  • matrimoni del menor
  • per concessió dels quals exerceixin la pàtria potestat
  • per concessió judicial.

Encara que la majoria d’edat comença als 18, el nostre ordenament jurídic també possibilita que l’emancipació tingui lloc als 16, la qual s’atorgarà per escriptura pública o per compareixença davant el jutge del Registre Civil.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució judicial del Tribunal Suprem obliga…

1 any ago
  • Accidents de trànsit

Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit

És normal no saber com reaccionar després de sofrir un contratemps amb el teu acte. A Garanley, com a despatx d'advocats a…

2 anys ago
  • Dret Laboral

Quins drets tenen les mares treballadores?

Les dones que esperen un fill o acaben de tenir-ho compten amb lleis que protegeixen la seva maternitat. Saps què…

2 anys ago
  • Dret de Familia

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d'una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie…

2 anys ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?

Al moment que sofrim un accident de trànsit, hem de tenir en compte que darrere dels danys hi ha una…

2 anys ago
  • Accidents de trànsit

Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena

Existeixen diversos tipus d'accidents en cadena i, després de tots i cadascun d'ells, és possible reclamar una indemnització per lesions…

2 anys ago

Esta web utiliza cookies