Dret d’usdefruit

L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé d’altri. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el seu amo. Pot usar-la i gaudir dels seus rendiments, encara que no està facultat per disposar lliurement d’ella.


La propietat plena d’un bé alberga dos drets diferents: la nuda propietat i l’usdefruit. La primera té a veure amb la titularitat jurídica de la cosa i el segon implica el gaudi de la mateixa. Per tant, si ets usufructuari d’un habitatge, per exemple, la llei et permet posseir-la, malgrat no ser el propietari de la mateixa.

La persona que ostenta la nuda propietat (propietat nua) no pot gaudir el ben que li pertany, ja que la utilitat del mateix es reserva a l’usufructuari. L’usdefruit és un dret ampli, que et permet en aquest cas com a beneficiari, fins i tot, arrendar l’habitatge a un tercer i percebre la totalitat de la renda corresponent. No obstant això, no pots vendre l’immoble, ni gravar-ho amb hipoteques, per exemple.

El dret d’usdefruit es defineix en l’article 467 i següents del Codi Civil. Aquest precepte estableix el següent: “L’usdefruit dóna dret a gaudir els béns d’altri amb l’obligació de conservar la seva forma i substància, tret que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa”.

Constitució i tipus d’usdefruit

Tingues en compte que existeixen diferents tipus d’usdefruit i de constitució del dret. Es distingeixen, d’aquesta forma, usdefruits vitalicis o temporals. Els primers són els usuals en les herències i generen el dret durant tota la vida del beneficiari. Els segons es concedeixen per períodes determinats de temps.

Pot constituir-se el dret d’usdefruit:

 • Per voluntat dels particulars, per llei o per prescripció.
 • Sobre una part o sobre la totalitat dels fruits de la cosa.
 • A favor d’una persona o de vàries.
 • Sota condició o sense ella.
 • Simultània o successivament.
 • Sobre un dret, sempre que no sigui personalísimo o intransmissible.

Què drets i deures té l’usufructuari?

Com a usufructuari i abans de gaudir dels béns, estàs obligat a realitzar un inventari dels mateixos, fent taxar els mobles i descrivint l’estat dels immobles. Consulta amb un despatx d’advocats especialitzat, com Garanley, si tens dubtes sobre aquest tema. A més, has de prestar fiança i comprometre’t a complir les obligacions que et corresponen com a titular de l’usdefruit.

D’altra banda, has de cuidar els béns i donar-los un ús normal, abonar les despeses de conservació i reparació ordinària, pagar les càrregues o impostos que gravin l’ús i comunicar al propietari les millores urgents que hagin d’emprendre’s.

Quant als privilegis que t’emparen com a usufructuari, el Codi Civil realitza una extensa enumeració sobre aquest tema. En general i segons reflecteix l’article 471, tens dret “a percebre tots els fruits naturals, industrials i civils dels béns usufructuados”.

Extinció de l’usdefruit

El dret d’usdefruit acaba, entre altres motius, per defunció del titular, compliment de la condició, per renúncia, prescripció, pèrdua del ben o quan l’usufructuari adquireix la propietat de la cosa.

Conclòs l’usdefruit, ha de lliurar-se al nus propietari el bé, excepte l’existència d’un dret de retenció per desemborsaments que hagin de reintegrar-se.

El dret d’usdefruit a Catalunya

Recorda que el dret d’usdefruit a Catalunya està regulat en el Capítol I del Títol VI de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. En aquest text legal es defineix aquesta figura com “el dret real d’usar i gaudir de béns d’altri salvant la seva forma i substància, tret que les lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa”.

En el dret català, els usufructuaris de diners tenen dret als interessos i als altres rendiments que produeix el capital. A més, els titulars que hagin prestat garantia suficient poden donar al mateix la destinació que considerin convenient. En cas contrari, han de posar el capital a interès, en condicions que garanteixin la seva integritat.

En aquest territori, el cònjuge vidu gaudeix del dret a l’usdefruit universal de l’herència, encara que pot substituir-ho per l’atribució d’una quarta part de la mateixa i el gaudi de l’habitatge familiar.

No dubtis a contactar amb Garanley Advocats, si tens dubtes entorn de la figura jurídica de l’usdefruit i la seva aplicació. T’atendrem encantats.

4.5/5 (4 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Incapacitat judicial. Com es declara?

  La incapacitació judicial persegueix protegir a la persones que no poden governar-se per si mateixes. La corresponent sentència estableix el...

  Close