Despeses que comporta la compravenda d’un habitatge

Al marge del preu de l’immoble, la compravenda d’un habitatge porta aparellats altres desemborsaments complementaris.

Els impostos, les despeses de notaria i els de registre són alguns d’ells.


Si has comprat un habitatge, nova o usada, coneixes a la perfecció l’esforç i sacrifici que comporta, a més de les despeses que genera aquest negoci jurídic. Sens dubte, es tracta de la inversió més important a la qual fan front la major part dels ciutadans en les seves vides.

Si estàs pensant a adquirir un immoble pròximament i ignores els passos a seguir, o el cost extra que has d’assumir, et recomanem que contactis amb un advocat especialista en la matèria. Aquest professional t’informarà dels tràmits previs i t’orientarà en tot el procés. L’article 1445 del Codi Civil estableix que “pel contracte de compra i venda un dels contractants s’obliga a lliurar una cosa determinada i l’altre a pagar per ella un cert preu, en diners o signe que ho representi.”

D’altra banda, en aquest mateix text legal s’estableix que el comprador està obligat a pagar el preu de la cosa venuda, segons l’establert. Però a part d’aquest desemborsament, el negoci jurídic implica una sèrie de despeses, que esmicolem a continuació.

Impostos

La compravenda d’un habitatge té repercussions fiscals evidents. L’Impost de Transmissions Patrimonials ha d’abonar-se pel comprador quan adquireix un immoble usat. Per la seva banda, l’I.V. A. ha de pagar-se quan el pis o la casa són nous. Però la cosa no queda aquí, no podem ignorar la Plus Valia o, ja com a propietaris, l’Impost de Béns Immobles.

 • Impost de Transmissions Patrimonials (I.T.P.).
  Has de saber que aquest impost varia, en funció de la comunitat autònoma en la qual resideixis. Ronda el 6 o 7 per cent del preu de venda que figura en l’escriptura pública de compravenda. A Catalunya, el tipus que s’aplica sobre transmissions i drets reals sobre immobles urbans és, des de l’1 d’agost de 2013, del 10 per cent. L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és un tribut de naturalesa indirecta que grava: Transmissions patrimonials oneroses. Operacions societàries. Actes jurídics documentats.
 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.)
  Com assenyalem anteriorment, en cas d’habitatges de nova construcció, el comprador ha de pagar l’I.V. A. S’aplica un tipus del 10 per cent per a habitatges, del 21 per cent per a locals, garatges i trasters i del 4 per cent per a habitatges protegits. Aquest I.V. A. del 10 per cent és un dels més baixos d’Europa. Així, a Luxemburg és del 15 per cent, a Regne Unit o França és del 20 per cent i a Dinamarca, Finlàndia o Suècia arriba al 25 per cent.
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats.
  De manera general i sempre que la compravenda d’un habitatge estigui subjecta a l’I.V. A., també ha d’abonar-se l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (A.J.D.). Queden subjectes a aquest tribut: documents notarials que tenen per objecte quantitats o coses avaluables econòmicament, documents mercantils o documents administratius i judicials. El tipus a aplicar varia en funció de la comunitat autònoma de residència i del tipus de document.
 • Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plus Vàlua)
  Es tracta d’un tribut municipal, que s’abona a l’ajuntament en el terme municipal del qual es troba l’habitatge, el local o el garatge en qüestió. Aquest impost grava l’increment de valor del terreny, durant el temps en el qual el venedor ha estat propietari de l’immoble. Es paga quan es transmet aquest, ja sigui per venda, donació o herència. El venedor és l’encarregat de pagar aquest tribut, quan es tracta d’una compravenda. No obstant això, les parts poden pactar una altra cosa, encara que el venedor mai perd la consideració de subjecte passiu. En cas d’herència o donació, qui abona la Plus Valia és qui adquireix.
 • Impost de Béns Immobles (I.B.I.)
  Una vegada que et converteixes en propietari d’un habitatge, has de saber que tens l’obligació de pagar, anualment, l’Impost de Béns Immobles. És un tribut local i que es troba sobre el valor cadastral que posseeix l’habitatge en qüestió.

Despeses de notaria

Has de tenir present que un notari és l’encarregat de certificar el canvi de la propietat i d’atorgar l’escriptura pública de compravenda. Aquest tràmit significa també desemborsar una certa quantitat de diners. Els honoraris depenen del valor de l’immoble i es calculen conformement a un aranzel fixat pel Govern. Les escriptures de compravenda d’habitatges gaudeixen de bonificació respecte de l’aranzel ordinari. El Codi Civil estableix que la despesa d’atorgament de l’escriptura pública de compravenda és a càrrec del venedor i el cost de la primera còpia és de compte del comprador. En qualsevol cas, cap la possibilitat d’acord entre les dues parts i, en defecte d’això, sempre haurà d’aplicar-se l’establert en l’article 1.455 del C. c.

Registre de la Propietat

La inscripció de la compravenda en el Registre de la Propietat porta aparellat el pagament d’una quantitat, en concepte d’honoraris del registrador. Com en el cas dels notaris, aquestes quanties estan fixades pel Govern per mitjà de Reial decret i varien en funció de l’import objecto de transmissió, és a dir, de l’import de l’habitatge. La inscripció de la compra d’un habitatge en el Registre de la Propietat també gaudeix de bonificacions especials. Aquests honoraris per la inscripció de l’immoble a nom del comprador han de ser abonats per aquest, excepte acord amb el venedor en sentit contrari.

Altres despeses

També has de tenir presents altres despeses de tramitació, com el canvi de titular de l’habitatge en el Cadastre i la verificació prèvia de la titularitat o de les càrregues de l’immoble.

En definitiva, hauries de tenir presents totes aquestes despeses a l’hora de fer comptes o de planificar l’adquisició de qualsevol habitatge, al marge del propi preu d’aquesta i de si tries un crèdit hipotecari com a forma de

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Garanties en la compra de béns mobles

  La legislació espanyola i la de la resta de països membres de la Unió Europea estableixen una garantia mínima de...

  Close