Puc canviar el meu nom o cognoms?

Canviar el nom o els cognoms exigeix demostrar justa causa i la inexistència de perjudici a terceres persones. La sol·licitud ha de dirigir-se al Registre Civil del lloc on es troba la inscripció de naixement o al de la població on resideixi l’interessat.

Compte José María Albaigés Olivart en la seva obra “El Gran Llibre dels Noms” que la tasca de buscar un nom per als plançons, en uns altres temps una labor ràpida i rutinària, s’ha convertit últimament en un treball ardu i fatigós. El fastig produït pels patronímicos tradicionals ha provocat la cerca de nous camins a l’hora de batejar als fills. Aquest autor recomana caminar amb cura i no deixar-se portar per les modes; vigilar l’harmonia de nom i cognoms, per evitar casos com a Dolors Forts de Panxa o Armant Brega Segura; cuidar la grafia i pensar per endavant en els comentaris jocosos que poguessin suscitar-se.

No obstant això i encara observant aquestes recomanacions, en moltes ocasions les decisions dels progenitors no coincideixen amb els gustos i necessitats dels fills i, arribat el temps, aquests opten per canviar de nom o cognoms. Si et trobes en algun d’aquests casos, has de saber que legalment és possible realitzar aquestes variacions, tal com s’estableix en els articles del 52 al 57 de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Canvi de nom

El canvi de nom i cognoms és un procediment pel qual qualsevol ciutadà, sempre que compleixi una sèrie de premisses, pot modificar els seus cognoms, l’ordre d’aquests o el nom propi.

Si estàs pensant a canviar de nom, tingues en compte que existeixen certes limitacions, malgrat la flexibilitat de la llei actual. Aquestes línies vermelles són:

 • No poden consignar-se més de dos noms simples o un compost.
 • S’exclouen els noms contraris a la dignitat de la persona (els denigrantes, humillantes, deshonrosos…) i els que dificulten la identificació (els que indueixen a error, cognoms convertits en nom …).
 • Un germà no pot portar el mateix nom que un altre, tret que el segon hagi mort.
 • El canvi de nom requereix l’existència de justa causa i que no es produeixi perjudici per a terceres persones. El sol·licitant ha de provar l’ús habitual del nou apel·latiu. En cas de no demostrar-se tal extrem, la competència correspon a la Direcció general dels Registres i del Notariado, per delegació del Ministeri de Justícia.

Recorda que pots canviar de nom propi en les següents circumstàncies:

 • A la teva sol·licitud, per emprar usualment un de diferent al ressenyat en la inscripció de naixement o per qualsevol un altre just i acreditat motiu.
 • En casos en els quals el nom s’hagués imposat amb violació de les normes corresponents.
 • Quan es tracti d’una traducció o una adaptació gràfica o fonètica a les diferents llengües espanyoles.
 • En rectificar l’esment registral del sexe.
 • Canvi de cognoms o de la seva ordre

Si el que t’interessa és canviar els teus cognoms has de saber que els nous han de pertànyer-te legítimament, un a la línia paterna i l’altre a la materna. A més, és necessari que acreditis l’ús dels mateixos i el coneixement d’ells per part el teu entorn.

No obstant això, alguns d’aquests requisits es flexibilitzen en donar-se certes circumstàncies. Així, tals premisses es relaxen en cas de cognoms contraris al decoro, quan el sol·licitant és víctima de violència de gènere, quan els cognoms ocasionen greus inconvenients, si existeix perill d’extinció d’algun d’ells i en altres supòsits especials.

En els casos en els quals els cognoms inscrits no són conformes amb la gramàtica i la fonètica de la corresponent llengua espanyola (castellà, català…), és possible sol·licitar la regularització ortogràfica dels mateixos.

Es pot alterar l’ordre dels cognoms abans de la inscripció del naixement, si existeix comú acord entre pare i mare. Recorda que, en el sistema espanyol d’imposició, la regla general situa primer el del pare i segon el de la mare. Ara bé, la inversió dels cognoms del primer fill afecta a tots els que vénen després. Per sol·licitar el canvi d’ordre cal ser major d’edat i, en defecte d’això, actuar per mitjà de representant.

Com ocorre amb el nom propi, el canvi dels cognoms també exigeix una justa causa i que no es perjudiqui a terceres persones.

Com i on sol·licitar el canvi

Els canvis de nom i cognoms s’efectuen previ expedient instruït en el Registre Civil del domicili de l’interessat, resolent el Ministeri de Justícia i la Direcció general de Registres i del Notariado per delegació del primer.

La inscripció amb la modificació es realitza en el Registre Civil en el qual es trobi la de naixement, encara que pot sol·licitar-se des del Registre corresponent al domicili de residència de l’interessat, remetent-se després al primer.

La sol·licitud pot efectuar-se presencialment o per correu. Alguns dels documents que han d’acompanyar a la mateixa són:

 • Certificat literal d’inscripció de naixement.
 • Certificat d’empadronament.
 • Proves documentals o testificals que acreditin els requisits exigits.
 • Certificat de la real acadèmia de la llengua corresponent.
 • Certificat de matrimoni i declaració de mutu acord entre els cònjuges, quan es pretén canviar l’ordre dels cognoms dels fills.

T’aconsellem contactar amb un advocat expert en aquestes qüestions, doncs t’ajudarà amb tot el procés legal, de vegades complex, a més d’explicar-te detalladament els efectes que el canvi implica.

En Garanley Advocats estem al teu servei per a aquesta i qualsevol altra qüestió legal que et preocupi. No dubtis a contactar-nos, et respondrem ràpidament i sense cap tipus de compromís.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Despeses que comporta la compravenda d’un habitatge

  Al marge del preu de l'immoble, la compravenda d'un habitatge porta aparellats altres desemborsaments complementaris. Els impostos, les despeses de...

  Close