Assegurança de vida: dades de salut omesos en el qüestionari de salut i els seus efectes

Ometre dades i informació en el qüestionari de salut pot tenir conseqüències negatives. D’entrada, cal explicar que el qüestionari de salut és part de la documentació que s’adjunta a l’assegurança mèdica.

Aquest qüestionari valora, en termes de salut, l’estat actual de la persona que subscriu la pòlissa de l’assegurança. El qüestionari de salut és fonamental, ja que és el document que permet a la companyia d’assegurances valorar el risc al subscriure la pòlissa.

El qüestionari de salut de l’assegurança recull informació sobre el seu estat de salut. Qüestions bàsiques com si té algun tipus d’al·lèrgia, si pateix alguna malaltia crònica, si consumeix begudes alcohòliques o si és fumador. Qüestions amb les que la companyia d’assegurances pot fer un perfil precís de l’acceptant de la pòlissa.

Ometre dades de salut és una pèrdua de temps i de diners per a l’assegurat, ja que si la companyia d’assegurances descobreix que la informació ha estat omesa a propòsit pot considerar un frau i anul·lar la pòlissa.

La Llei de contracte d’assegurança, Llei 50/1980, no deixa cap dubte sobre aquesta qüestió. Així, en el seu article 10 estipula que “el prenedor de l’assegurança té el deure, abans de la conclusió el contracte, de declarar a l’assegurador, d’acord amb el qüestionari que aquest li sotmeti, totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la valoració de el risc. Quedarà exonerat d’aquest deure si l’assegurador no el sotmet a qüestionari o quan, tot sotmetent-, es tracti de circumstàncies que puguin influir en la valoració de el risc i que no estiguin compreses en ell “. L’assegurador, afegeix la llei, “pot rescindir el contracte mitjançant declaració dirigida a l’acceptant de l’assegurança en el termini d’un mes, a comptar des del coneixement de la reserva o inexactitud de l’acceptant de l’assegurança”.

La llei no deixa cap dubte que si aportem dades incorrectes o inexactes a l’hora de subscriure una pòlissa d’assegurances tindrem molt a perdre. Tant si l’omissió és involuntària com a voluntària, la companyia d’assegurances pot utilitzar com a argument per a, en cas de sinistre, negar-se a cobrir els danys ocasionats. Precisament, quan una persona es decideix a subscriure una assegurança és per sentir-se més segur i protegit en aquelles situacions més complicades.

A més, l’omissió de dades en el qüestionari de salut pot fer que ens costi diners. La companyia d’assegurances pot reclamar la restitució de les primes o retenir tots els diners aportats. En cas de sinistre, la indemnització pot es redueixi de manera dràstica

Si anem a signar una assegurança de vida, davant de qualsevol dubte, hem de consultar i assessorar per un professional expert en la matèria. No sempre les dades s’ometen de forma voluntària, i en alguns casos, l’omissió es deu al fet que no ho consideràvem important o simplement no sabíem que havíem de incloure-ho. En qüestions d’assegurances, el millor és deixar tot ben lligat i sense fissures per evitar contratemps.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top
    More in Dret Civil
    La fiança en els contractes d’arrendament

    La fiança és una garantia que s'estableix a favor  de l'arrendador i que obliga legalment, a l'arrendatari, a dipositar certa...

    Close