L’apoderament del procurador: el poder apud acta

Portada artículo de blog reza: Apoderamiento del procurador. Apud Acta

despacho de abogados en BarcelonaL’apoderament realitzat davant secretari judicial es denomina apud acta.

El terme llatí significa “en l’acta”, perquè el poder es recull en aquest tipus de document. També pot atorgar-se en el deganat dels jutjats.


¿Qué és un procurador?

Els procuradors són professionals del dret que s’encarreguen de representar als seus clients davant jutjats i tribunals. Serveixen de nexe jurídic-formal entre aquests i els ciutadans immersos en causes judicials. La seva funció bàsica consisteix a abreujar i simplificar els actes de comunicació processal, com a requeriments, notificacions, emplaçaments, citacions etc. Per tant, els procuradors contribueixen a agilitar el procediment, a més de garantir que aquest compleix amb les normes establertes (eviten dilacions excessives, fraus de llei o que s’ometin certs tràmits).

El procurador de tribunals és una figura una miqueta desconeguda, però que juga un paper imprescindible en qualsevol procediment. Les lleis d’Enjudiciament Civil i Enjudiciament Criminal estableixen quan és obligatori contractar un procurador davant jutjats o tribunals. Aquesta figura va sorgir en el dret romà, amb una evolució evident de les seves funcions amb el pas del temps.Apud acta : poder para pleitos

Funcions del procurador

 • Segueixen el procés i informen de tots els passos a clients i advocats.
 • Es fan càrrec de la tramitació processal. Així, reben i signen emplaçaments, notificacions, citacions etc. A més, assisteixen als actes del plet en representació del seu client.
 • Paguen les despeses generades a instàncies del client.

Per ser procurador de tribunals es requereix posseir el títol expedit pel Ministeri de Justícia, ser llicenciat en dret, colegiarse, pagar la fiança que exigeixen els estatuts del col·legi de procuradors i prestar jurament o promesa davant l’òrgan oportú.

Els litigants poden comparèixer per si mateixos i sense procurador en els següents suposats dins de l’ordre civil:

 • Judicis verbals que no excedeixin de 2.000 euros i petició inicial de procediments monitorios.
 • Judicis universals, quan la compareixença es limita a presentació de títols de crèdit o per concórrer a juntes.
 • Incidents sobre impugnació de resolucions relatives a l’assistència jurídica gratuïta i quan se sol·licitin mesures urgents anteriors al judici.

L’apoderament del procurador

Si t’has vist immers en alguna causa judicial, en la qual intervingués un procurador, coneixeràs que cal un acte d’apoderament. Mitjançant aquest, facultes al procurador perquè et representi i perquè realitzi vàlidament cadascun dels actes de tramitació del procediment.

Aquest “poder per a plets” és, per tant, un acte pel qual atorgues a un altre, mitjançant el teu consentiment, la facultat de representació. D’aquesta forma, els actes processals els realitza el teu apoderat i en el teu nom.

Tipus d’apoderament

L’article 24 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC)estableix que: “el poder en què la part atorgui la seva representació al procurador ha de ser autoritzat per notari o ser conferit per compareixença davant el secretari judicial de qualsevol oficina judicial”.

Tradicionalment, l’apoderament es realitzava sempre a través d’un poder notarial. La legislació estableix la necessitat de document públic per a aquests actes. És a dir, han d’estar autoritzats davant notari. L’avantatge d’aquest sistema és que, una vegada es fa ús d’ell en determinat procediment, pot emprar-se en processos posteriors. A partir de 1952, es va obrir la porta perquè els secretaris judicials conferissin la representació processal (apoderament apud acta).

Poden distingir-se dos tipus de poders:

 • Poder general per a plets

Faculta al procurador per representar en qualsevol actuació judicial.

 • Poder especial per a plets

Segons preceptúa l’article 25.2 de la LEC, es precisa poder especial per a la renúncia, transacció, desistiment, allanamiento, arbitratge i altres manifestacions que poguessin comportar sobreseïment del procés per satisfacció extraprocesal o per desaparició sobrevinguda de l’objecte. Igualment, és necessari per a l’exercici de facultats que s’haguessin exclòs del poder general o en els supòsits establerts legalment.

Apoderamiento apud acta procurador

El poder apud acta

L’apoderament realitzat davant secretari judicial es denomina apud acta. El terme llatí significa “en l’acta”, perquè el poder es recull en aquest tipus de document. S’efectua per compareixença davant el secretari de qualsevol oficina judicial, tal com estableix l’article 24.1 de la LEC.

– Si desitges atorgar un poder apud acta has de saber que és totalment gratuït i només és vàlid per al litigi en qüestió. L’única cosa que has de fer és dirigir-te a una oficina judicial, amb un document que t’identifiqui (DNI o passaport).

– Si ets el representant legal d’una societat mercantil, també has d’acompanyar una còpia original dels corresponents poders. Si no ets espanyol, però ets ciutadà de la Unió Europea, et val el document d’identitat del teu país d’origen. No és necessari que el procurador que et vagi a representar es trobi present en l’acte, pot acceptar el document posteriorment i de manera tàcita.

L’article 24.2 de la LEC assenyala que el “atorgament apud acta haurà de ser efectuat al mateix temps que la presentació del primer escrit o, si escau, abans de la primera actuació, sense necessitat que a aquest atorgament concorri el procurador”.

També pots atorgar amb antelació l’apoderament acudint al deganat dels jutjats, per a qualsevol procediment i tribunal de la geografia espanyola. En alguns casos es lliura el apud acta al moment i, en uns altres, cal tornar a recollir-ho passats uns dies.

El poder és un acte personal, que es basa en la confiança mútua. Pot ser revocat a qualsevol moment del procés. Aquesta revocació pot ser total o parcial, expressa o tàcita.

Motius de cessament de la representació:

 • per la revocació del poder
 • per renúncia voluntària, per cessar en la professió
 • per sanció
 • per defunció
 • per separar-se el poderdant de la pretensió
 • per haver-se realitzat l’acte pel qual s’hagués atorgat el poder.

En definitiva, el poder per a plets és indispensable perquè els procuradors puguin dur a terme vàlidament la seva labor de representació. El poder apud acta pot sol·licitar-se davant un secretari judicial o davant el deganat dels jutjats.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Assegurança de vida i invalidesa: Reclamació judicial de la indemnització

  Les companyies asseguradores es neguen, en moltes ocasions, a pagar les indemnitzacions per assegurances de vida i invalidesa. Aquests casos...

  Close