Dret Civil

Articles relacionats amb el dret civil: contractes privats, problemes amb béns mobles i immobles, drets i deures en relacions familiars, reclamació d’impagaments, etc.

Responsabilitat civil per danys

La responsabilitat civil per danys està regulada en l’article 1.902 del Codi civil, que indica que “El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”. És clar que, segons aquesta definició, qualsevol persona, al llarg de la seva vida, pot causar dany …

Responsabilitat civil per danys Read More »

Desnonament exprés

El desnonament exprés és la mesura més ràpida, i previsiblement efectiva, en el cas de impagament de la renda i resoldre el contracte de lloguer, si s’estableix en el mateix i amb solament interposar un requeriment judicial o notarial previ. El judici de desnonament per falta de pagament El judici de desnonament és un procediment …

Desnonament exprés Read More »

El patrimoni protegit del discapacitat

El patrimoni protegit és un conjunt de béns i drets aportats a títol gratuït, al que també s’afegeixen els seus fruits i rendiments, que es crea amb l’objectiu de satisfer les necessitats bàsiques d’una persona amb discapacitat. Es constitueix en escriptura pública o per mitjà de sentència judicial i implica una sèrie d’ajudes fiscals per a beneficiari …

El patrimoni protegit del discapacitat Read More »

La reclamació per vicis ocults en una compravenda

La reclamació per vicis ocults en una compravenda es refereix principalment a aquelles deficiències, fallades o desperfectes dels quals el comprador no va ser informat i que, al poc temps, apareixen. Les reclamacions més freqüents estan relacionades amb la compravenda d’habitatges o de vehicles. En altres paraules, un vici ocult és un defecte ocult que, …

La reclamació per vicis ocults en una compravenda Read More »

Dret d’usdefruit

L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé d’altri. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el seu amo. Pot usar-la i gaudir dels seus rendiments, encara que no està facultat per disposar lliurement d’ella. La propietat plena d’un bé alberga dos drets diferents: la nuda propietat i l’usdefruit. La primera té …

Dret d’usdefruit Read More »

Call Now Button Scroll to Top