Tipus de testament → Classificació segons el dret civil espanyol

tipos-de-testamento

Els tipus de testament representen una de les classificacions més complexes i difuses establertes per la branca civilista del nostre ordenament jurídic.

Fer testament és un tràmit senzill i no massa costós, sempre que comptem amb l’ajuda d’un advocat especialitzat, sent l’elecció de la forma una de les qüestions que major nombre d’interrogants podria arribar-nos a suposar.

impuesto-de-sucesiones-

És per això que avui en el blog de Garanley vam dedicar un article als tipus de testament, destacant les formes que el nostre ordenament jurídic considera com a vàlides per a atorgar el nostre llegat o herència, així com les característiques i especificacions que circumscriuria a cadascuna d’elles.

TIPUS DE TESTAMENTS COMUNS

L’article 676 de el Codi Civil espanyol delimita l’existència de 2 tipus de testament, comuns i especials.

ANOTACIÓN JURÍDICA La clasificación que hace de la figura del testamento nuestro Código Civil sigue siendo una cuestión polémica entre la doctrina jurídica pronunciada al respecto (moderna y tradicional).

No són pocs els que consideren que el dret de successions hauria de regular els tipus de testament de manera més concisa, incrementant la seva precisió i eliminant l’excés d’arbitrarietats.

No obstant això, sobre la base al que estableix el dret positiu a l’respecte d’aquesta qüestió, dins dels testaments comuns hem de diferenciar entre:

Testament obert                                                            

Definit en l’article 679 de el Codi Civil, dins dels tipus de testament el testament obert és aquell en què el testador manifesta la seva última voluntat en presència d’una tercera persona (aquesta persona en la pràctica sol estar representada per la figura de l’notari) quedant assabentat del que en ell es disposa.

Anteriorment, perquè aquests tipus de testament tinguessin un caràcter legítim resultava imperatiu comptar amb 2 testimonis que no fossin parents ia més comptaran amb altres requisits establerts pel nostre ordenament jurídic.

Això està reservat en l’actualitat únicament a escenaris legals amb especificacions més concretes.

La compressió de la llei de successions, així com tots els aspectes que circumscriuen la declaració d’hereus o la posterior partició de l’herència poden resultar molt dificultoses si no tenim els coneixements especialitzats, sent l’assessorament notarial el major benefici a destacar en aquest tipus de testament.

Testament tancat

L’article 680 de el Codi Civil defineix el testament tancat com la forma testamentària en les qual el testador, sense revelar la seva última voluntat, declara que aquesta es troba continguda en el plec o document davant de les persones que han d’autoritzar la validesa de l’acte. 

Si establim una comparativa entre el testament obert i tancat, aquest segon està en complet desús, a causa de l’alt nombre d’exigències que són requerides per atorgar la validesa del mateix.

Per tant, si bé tots dos coincideixen que el seu atorgament és públic, aquest segon tipus de testament té caràcter secret.

Testament hològraf

En l’àmbit de legal de l’àrea de successions, l’article 688 de el Codi Civil defineix el testament hològraf com aquell testament escrit pel propi testador respectant les formes i requisits establerts en el mateix precepte legal.

Partint de la base que aquests tipus de testament han d’estar escrits a mà pel propi testador, és lògic que la doctrina desaconselli de manera generalitzada la seva utilització per a atorgar de manera vàlida nostres últimes voluntats.

CONSELL JURISTA → En cas de decidir-nos a atorgar la nostra herència en vida mitjançant un testament d’aquesta tipologia, un consell bàsic en l’àmbit de successions i donacions és acompanyar el mateix amb una acta notarial que reflecteixi el seu atorgament per poder dipositar-lo en Notaria, arribant així fins el Registre General d’últimes voluntats.

TIPUS DE TESTAMENTS ESPECIALS

La figura dels testaments especials queda definida en l’article 677 de el Codi Civil, el qual diferència entre:

Testament militar

La figura de l’testament militar, també conegut com a testament de guerra, queda regulada a l’article 716 de el Codi Civil, encara que, com resulta lògic, troba el seu origen en el Dret Romà (testamentum in procinctu).

Dins dels tipus de testament, l’adjectiu “militar” no reflecteix l’amplitud de el terme, ja que aquest pot ser atorgat per diferents subjectes com a voluntaris, ostatges, presoners …

Motiu pel qual el testament militar ha de ser denominat com a testament en temps de guerra.

Testament marítim

El testament d’aquesta tipologia queda definit en l’article 722 de el Codi Civil, per als que, durant un viatge marítim vagin a borda, podent realitzar l’atorgament d’aquesta forma testamentària de forma oberta o tancada.

Testament atorgat en país estranger

Basant-se que estableix l’article 732 de el Codi Civil, les persones residents en territori espanyol poden atorgar testament fora del territori nacional en base als tipus de testaments reconeguts en l’ordenament jurídic estranger i respectant la legalitat d’aquest país.

D’altra banda, és important saber que, en cas de trobar-nos a territori estranger, podrem acudir a l’ambaixada consular i atorgar testament davant el diplomàtic que en ella desenvolupi les seves funcions, respectant sempre el que estableix l’ordenament jurídic espanyol.

derecho-hereditario-

GARANLEY → Advocats especialistes en dret hereditari

Garanley s’ha consolidat a través del seu bagatge professional com un dels millors despatxos de la ciutat de Barcelona.

El dret successori dóna lloc a una sèrie de consultes jurídiques i litigis legals que requereixen de manera necessària de l’ajuda d’un equip legal especialitzat.

Des de la redacció de l’testament, la tramitació per aconseguir la seva validació respectant el que estableix el nostre ordenament jurídic fins a l’acceptació de l’herència.

No hem d’oblidar mai que la recepció d’una herència implica de manera necessària la demostració fàctica de la nostra condició d’hereus.

Tot i que la redacció no resulti excessivament complicada, és massa fàcil que en el desenvolupament d’aquest procés determinades qüestions no quedin ben definides, motiu pel qual, després de la nostra mort, els nostres hereus han d’iniciar un procés legal que nosaltres podrem evitar deixant-nos assessorar per un advocat especialitzat en aquesta matèria.

Posa’t en contacte amb el nostre equip. A través d’un tracte proper i especialitzat analitzarem les especialitats del teu supòsit de fet amb l’objectiu de desenvolupar la línia legal més favorable als teus interessos o els d’altres subjectes relacionats, reforçant la teva seguretat jurídica al llarg de el procés.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Varis
  juicio-rapido-de-alcoholemia
  Judici ràpid d’alcoholèmia → Informació especialitzada

  Quan som citats per a un judici ràpid d'alcoholèmia formarem part d'un procés judicial amb una sèrie d'especialitats que el...

  Close